Тайните закони на битието

КАРМА И ПРЕРАЖДАНЕ


Макар че моят сайт www.SuperAstro.net не се занимава с такива проблеми като карма и прераждане, хората не спират да ме разпитват за тях. Те, милите, не разбират, че понятия като карма и прераждане нямат нищо общо с астрологията. Те са част от будистката ВЯРА.

Астрологията обаче е точна наука и рязко и категорично се разграничава от тези религиозни врели- некипели. Въпреки това аз ще се опитам да задоволя любопитството на онези, които така или иначе се интересуват от тези неща. Ето какво мислят по въпроса водещи азиатски богослови…

„Всеки човек се ражда в мрежа от взаимно свързани кармични влияния. Всеки е повече или по-малко подчинен на пет категории карма: лична (индивидуална), семейна, местна, национална и световна. Проявлението на кармата зависи от начина, по който човек живее живота си. Не е задължително дадено действие, извършено в миналото, непременно да донесе, да кажем, стотици плодове в този живот. Не е толкова просто. В зависимост от сегашното състояние на съзнанието, начина на живот и степента на вярата едно минало действие може да се прояви само с един плод, със сто, хиляда или с нито един.

Указанията, давани в една духовна консултация, помагат на човека да намали тежките кармични прояви или напълно да преодолее кармата в някои случаи. Тези указания обикновено са в три насоки: промяна на поведението, молитви и медитация.

Даваните указания и упражнения често са трудни, защото имат за цел да отменят напълно кармата. И всеки човек трябва сам да разреши кармата, която си е създал; той е абсолютно отговорен за нея. Няма леки пътища. Учителят може да му помогне да стигне от точка А до точка Б, но не може да извърши пътуването вместо ученика. Учителите не могат да носят учениците си на гръб от началото до края. Те могат да подскажат посоката, да посочат най-лесния път, но индивидът трябва да направи пътуването сам.

Това пътуване води човека до момента, в който чрез емоционално откъсване и размиване той успява да надскочи кармата, въпреки че живее в управлявания от нея свят. Този момент е голяма крачка към състоянието на просветление.

Намирам, че светът, в който живеем, е едно изпълнено с чудеса място. Не престава да ме учудва фактът, че всичко тук се появява от нищото. И според мен всяко съществуване, дори и това, което изглежда лошо или зло, трябва да бъде ценено. В бягащите океански вълни постоянно се сменят високото и ниското. Но ние не наричаме високото „добро“ и ниското „лошо“, а признаваме, че ако ниските места не съществуват като основа, високите също няма да ги има. Върхът на планината не би могъл да съществува без подножието. Цялото се състои от части. Когато схване кармата такава, каквато е, човек осъзнава вътрешната връзка между всички същества. И докато все още е в този свят, може едновременно да преживее и съществуването на по-висшата реалност.

И още веднъж – вярвам, че целта на живота е да отменим кармата си, всички видове карма. Човек е отговорен не само за своята лична карма, но и за националната и световната. Цялостният живот прилича на река, която тече към света на просветлението. Реката минава покрай планини, препуска през тесни дефилета и пада от стръмни стъпала. Да си представим, че капките от реката са отделните човешки същества. Свободното движение на реката зависи от това доколко чиста е всяка капка. Когато индивидите разрешат и пречистят своята лична карма, националната и световната ще отпаднат от само себе си. През вековете Абсолютното се е проявявало на Земята в множество свещени форми, за да ни покаже как да направим това. Аз например вярвам, че бог Тамамицу работи чрез нашето светилище, за да помогне на Слънчевата система в нейното придвижване към съвършенството. Подобни божествени проявления има по целия свят.

В огромната съвкупност съществуват индивиди. Всяко човешко същество е от значение и има вътрешен дълг към това съществуване. Общото цяло, съставено от частите, е онова, което движи нашия свят. Ако не се пречисти всяка част, не може да се пречисти и цялото. Смъртта на дори едно малко човешко същество засяга живото цяло. Всеки човек съдържа в себе си ядро от божествена сила и неограничени възможности. Когато всеки осъзнае този потенциал, ще стигнем окончателния момент във времето, в което всички ще станем едно с Бога.

Кармата и прераждането на индивида действат в структурата на една многоизмерна реалност. Като човешки същества ние съществуваме едновременно в три измерения: физическо, астрално и причинно. Това са трите измерения на съществуване, пряко включващи земята. С течение на времето нашите тела и души се прераждат в и извън тези измерения чрез процеса, който наричаме „раждане“ и „умиране“.

Духът, проявяващ се като човешко същество, живее на земята в три тела: физическо, астрално и причинно. В астралното измерение той живее като астрално същество и има две тела: астрално и причинно. На причинно ниво се проявява като самия себе си и има само едно тяло: причинното.

Докато сме на земята, на всяко от трите тела отговаря съответният ум или съзнание. Комплексите „ум-тяло“ се застъпват и проникват един в друг. Физическият комплекс е най-малкият, а причинният – най-големият от трите. Последният излиза извън рамките на физическото тяло като обграждащ го овал.

Всеки комплекс „тяло-ум“ има в себе си седем енергийни центъра за контролиране на жизнената енергия и система от енергийни канали. На санскритски тези канали се наричат нади, а центровете, които ги контролират – чакри. Чакрите работят и като центрове за взаимен обмен между съседните измерения. Да ви представя и чакрите поотделно:

(1) муладхара (коренната чакра); (2) свадхиштхана (сакралната чакра); (3) манипура (чакрата на слънчевия сплит); (4) анахата (сърдечната чакра); (5) вишудха (чакрата на гърлото); (6) аджна (чакрата на междувеждието); (7) сахасрара (коронната чакра).

Астралното тяло/ум е хранилището на всички желания и емоции и несъзнателно определя голяма част от нашето поведение, докато съществуваме в нормалните човешки граници. Както физическото, така и астралното тяло се характеризират с двойственост, с привличане и отблъскване, с положително и отрицателно, физическото тяло привлича и приема въздух, храна – всички елементи, които го хранят и поддържат. При правилно функциониране то отхвърля всички вредни или излишни за неговата поддръжка вещества, запазвайки баланса с външната среда. Когато балансът се наруши, се появяват болести и аномалии. По подобен начин астралното тяло привлича това, което му харесва, и отблъсква нежеланото.

Причинното тяло се покрива с християнското понятие за дух (а астралното – с понятието за душа), понеже е най-висшата, най-близката до Бога част от нашата същност. В момента на сътворението си индивидът се отделя от Абсолютното и така се ражда причинното тяло. То е най-тясно свързано с Абсолютното и като такова му липсва каквато и да било двойственост. Съответно то не е нито женско, нито мъжко. Всички необходими за съществуването елементи при него са съчетани в съвършено равновесие от чиста жизнена енергия. Стремежът да осъзнаем тази своя част и да си възвърнем единството с Абсолютното поражда желанието за духовна еволюция. Въпреки че не е отвъд двойствеността, причинното тяло е индивидуално същество, в смисъл че притежава способността да се проявява в различни форми.

Физическото тяло е грубата, а астралното – фината му форма. Когато се родим, ние съзнаваме само физическия свят. С развитието на съзнанието си постепенно започваме да усещаме и овладяваме и астралния свят. И когато напълно осъзнаем възходящите измерения на съществуване, ние най-сетне стигаме до осъзнаването на причинното си тяло. Това е трамплин към повторното обединяване с Абсолютното, с единното съзнание.

Трите измерения, в които съществуваме като индивиди, са част от една по-голяма действителност. Отвъд причинното измерение се намират различните измерения на Божественото същество, на Бога. И всяко измерение е част от Абсолютното, чийто творчески аспект поражда всичките форми и измерения на действителността, представени на диаграмата.

Да бъдеш човек

След години работа започнах да смятам съществуването като човешко същество в материалния свят за изключителна възможност, която трябва да бъде високо ценена. Абсолютът е сътворил този свят в своите вселенски владения като специална арена, където може да се осъществи еволюцията на Съзнанието. Съществата, които използват максимално тази възможност и достигнат висока степен на развитие, могат да се придвижат до въплътеното причинно ниво или отвъд него, в божественото царство на чисто съзнание след смъртта; те са свободни да постигнат бърз духовен напредък на тези нива и по желание да общуват с по-долните.

За астралното същество причинното изглежда безплътно – то го вижда като ослепителна сфера от светлина или сияен ореол. Причинните същества често играят ролята на ангели хранители на индивиди, с които имат кармична връзка, или като защитници на места или общности. Все пак за астралните същества е почти невъзможно да преминат директно в причинното измерение. За да осъществят това, те трябва да постигнат състояние на самоосъзнаване и необвързаност със своите мисли и чувства, което е трудно да стане в астралното измерение поради свойствената му структура.

Тъй като то е измерение, управлявано от емоциите и мислите, съществата рядко успяват да се откъснат от маниакалната си обвързаност с тях. Астралната действителност е по-скоро субективна, отколкото обективна. В нея умът и материята са по-тясно свързани, отколкото са на земята, и е много трудно съзнанието да еволюира значително.

Именно тук се крие гениалността на материалния свят. Ние по необходимост се раждаме с физически тела и материалната действителност е лостът, който ни позволява да се откъснем от умствените си процеси. Ето един прост пример: Представете си, че гледате през прозореца, потънали в мисли за любимия, който ви е отблъснал, или за повишение, което не сте успели да получите. Но колкото и да сте завладени от тези мисли, рано или късно ще огладнеете. Когато стане по-настоятелен, гладът ви принуждава временно да забравите за положението и да се съсредоточите върху физическите действия, необходими за изпълняването на това желание. По подобен начин можем да използваме волята и разума си, за да се откажем от отрицателни модели на привързаност или лоши навици и в крайна сметка да се освободим от кармата, която ни връзва тук.

Записал:

АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ

www.SuperAstro.net

Реклами

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s


%d блогъра харесват това: